Reportage.

2017-01-23 06:50
  • Ofir Svensson, en av de som har inventerat området, står bredvid en av de äldsta granarna. Bild: Patrik Nygren
    Ofir Svensson, en av de som har inventerat området, står bredvid en av de äldsta granarna.
  • Naturskyddsföreningens Urban Brännlund vid ett av de äldre träden. Bild: Patrik Nygren
    Naturskyddsföreningens Urban Brännlund vid ett av de äldre träden.
  • Rödlistad koralltaggsvamp, en av de ovanliga arter som lever i området. Bild: Patrik Nygren
    Rödlistad koralltaggsvamp, en av de ovanliga arter som lever i området.

Unikt vildmarksområde kan hotas av skövling

Vid Abmoberget i Sorsele finns ett skogsområde med ovanligt höga naturvärden. Nu har Sveaskog börjat dra en väg genom området och Naturskyddsföreningen är orolig för att bolaget ska börja avverka.

Abmoberget nära Sorsele är ett av de sista oskyddade vildmarksområdena nedanför den fjällnära skogen i Västerbottens län. Området är på cirka 1800 hektar och har höga naturvärden, med träd som är upp till 500 år gamla. Men nu håller Sveaskog på att dra en väg genom området och Naturskyddsföreningen i Sorsele misstänker att det är en förberedelse för avverkning. Medlemmarna i föreningen har inventerat delar av skogen och frågat Sveaskog hur de har tänkt göra, men säger att de inte har fått några svar. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0


– En avverkningsanmälan trädde i kraft den 15 december. Avverkningen är för en skogsbilväg som går genom skyddsvärd skog och längre in i området. Förmodligen blir det sedan fler ansökningar om avverkningar i ännu mer känsliga områden, tror Urban Brännlund, medlem i Naturskyddsföreningen i Sorsele.

”Tillgängliggöra toppen av berget”

Claes Kindblom, avverkningsledare på Sveaskog skriver om den planerade vägen: ”Utmed den planerade väglinjen, som vi har för avsikt att förlänga, har vi avgränsat höga naturvärden och vi ser även att vägen kommer att tillgängliggöra toppen av berget för allmänheten.”

Urban Brännlund kommenterar:

– De drar vägen genom den yngsta skogen, som är cirka 160 år, därför att den inte ses som gammal, jämfört med övrig skog där. Men orsaken till den unga skogen är en omfattande brand, med självföryngrade träd. 

Att betrakta som urskog

I inventeringsrapporten från Naturskyddsföreningen kan man läsa att ”områdets skogar är opåverkade av modernt skogsbruk och delar av området är att betrakta som urskog. Många gamla träd förekommer och den äldsta tallen som provborrats var 420 år och den äldsta granen 497 år!” 

Patrik Nygren som har inventerat och skrivit det mesta av rapporten säger:

– Det är ett av de finaste naturskogsområden som jag har sett under mina 25 år som inventerare.

Hotade svampar

Tjugonio rödlistade arter påträffades vid inventeringen, bland annat rika förekomster av de hotade svamparna doftticka och gräddporing. Kungsörn och tretåig hackspett – båda rödlistade – häckar i området. I skogen finns det även lavskrikor. Kring berget finns flera olika sorters naturtyper – bland annat tallnaturskog där de äldsta tallarna är över 400 år, sumpskog och myrar, bäckar och skogstjärnar. På bergets högsta delar på nästan 700 meter över havet växer det sub-alpin skog med lågvuxna tallar och björkar. 

Delar av området är i dag klassat som nyckelbiotop av Sveaskog, men samtidigt är mycket av den finaste och äldsta skogen inte det. Exempelvis så är området med den nästan 500 år gamla granen inte klassad som nyckelbiotop. Den ingår i ett av Sveaskogs frivilligt avsatta områden, vilket egentligen inte innebär något skydd eftersom frivilligt avsatta områden är utbytbara. 

– Det är nämligen så att i praktiken är det jättestor skillnad på det som bolagen avsätter och det som de klassar som nyckelbiotop. Nyckelbiotoperna får inte avverkas enligt FSC-certifieringen, medan avsättningar alltid är utbytbara, säger Patrik Nygren.

Läs vidare på nästa sida: Höga naturvärden